|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2023, Cil. 4(1) 15-28

İnovasyonların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Bağdat Sıla AVCI

ss. 15 - 28   |  Makale No: dİd.2023.002

Yayın tarihi: Nisan 27, 2023  |   Okunma Sayısı: 23  |  İndirilme Sayısı: 142


Özet

Teknolojik gelişmeler ile birlikte hızla dijitalleşen dünyada makinelerin işgücünün yerini alması inovasyonların istihdam üzerindeki etkilerinin tartışılmasına sebep olmuştur. Çalışmanın amacı, inovasyonların istihdam üzerindeki etkilerini tespit etmek ve inovasyonların istihdam üzerinde oluşturduğu yapıcı ve yıkıcı etkilerin hangi kanallar aracılığıyla ortaya çıktığını saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, toplam ürün ihracatı içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ihracatının payı (BİT), toplam araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH içerisindeki payı (Ar-Ge) ile kabul edilen patent başvuruları çalışmada inovasyon göstergesi olarak kullanılmış ve Türkiye’de 2000-2020 döneminde işsizlik üzerindeki etkileri ARDL analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Ar-Ge ve BİT’in uzun ve kısa dönemde işsizliği artırdığı, kabul edilen patent başvurularının kısa dönemde işsizliği azalttığı uzun dönemde ise işsizlik üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İşsizlik, ARDL


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
AVCI, B.S. (2023). İnovasyonların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği . Düzce İktisat Dergisi, 4(1), 15-28.

Harvard
AVCI, B. (2023). İnovasyonların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği . Düzce İktisat Dergisi, 4(1), pp. 15-28.

Chicago 16th edition
AVCI, Bagdat Sila (2023). "İnovasyonların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği ". Düzce İktisat Dergisi 4 (1):15-28.

Kaynakça

  Akcigit, U. ve Melitz, M. (2022). International Trade and Innovation. Working Paper No.2022-02. Becker Friedman Institute for Economics at Uchicago.

  Alam, I. ve Quazi, R. (2003). Determinants of Capital Flight: An econometric case study of Bangladesh. International Review of Applied Economics, 17(1), s. 85-103. doi:10.1080/713673164

  Bilbao-Osorio, B. ve Rodriguez-Pose, A. (2004). From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU. Growth and Change, 35(4), s. 434-455.

  Bogliacino, F., Piva, M. ve Vivarelli, M. (2012). R&D and employment: An application of the LSDVC estimator using European microdata. Economics Letters, 116, s. 56-59.

  Coccia, M. (2013). Employment, Innovation and Public Debt Across Economies. African Journal of Business Management, 7(5), s. 318-330.

  Crespi, G. ve Tacsir, E. (2012). Effects of Innovation on Employment in Latin America. Inter-American Development Bank, Institutions for Development (IFD)-(IDB Technical Note ; 496).

  Çetin, S. (2022). Araştırma Geliştirme Harcamalarının İstihdam Üzerine Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Bir Karşılaştırma. İstihdam Üzerine Teorik ve Ampirik Çalışmalar. içinde Ankara: Nobel Yayınevi.

  Dickey, D. ve Fuller, W. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 427-431.

  Durucan, A. ve Ulukök, E. (2022). Ar-Ge Harcamaları, İşsizlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 11(1), s. 1-27.

  Ersöz, F. (2009). Avrupa İnovasyon Göstergeleri (EIS) Işığında Türkiye’nin Konumu. İTÜDERGİSİ/b, 6(1).

  Evangelista, R., ve Savona, M. (2002). The Impact of Innovation on Employment in Services: Evidence from Italy. International Review of Applied Economics, 16(3), s. 309-318. doi:10.1080/02692170210136136

  Feldmann, H. (2013). Technological Unemployment in Industrial Countries. Journal of Evolutionary Economics, 23, s. 1099–1126. doi:10.1007/s00191-013-0308-6

  Gerçeker, M., Özmen, İ. ve Mucuk, M. (2020). Ar-Ge Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Analizi: G7 Ülkeleri Örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 41(2), s. 413-431. doi:10.14780/muiibd.665104

  Greenan, N. ve Guellec, D. (2000). Technological Innovation and Employment Reallocation. Labour, 547-590.

  İğdeli, A. ve Sever, E. (2020). İnovasyonun Genç İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Düzey II Bölgeleri Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), s. 771–779. doi:http://dx.doi.org/10.18506/anemon.522447

  INSEAD. (2010). Global Innovation Index 2009-10. INSEAD.

  Kanberoğlu, Z. ve Göçer, M. (2019). Türkiye’de İnovasyonun Genç İşsizlik Üzerindeki Etkisi. International Journal of Economics and Politics Sciences Academic Researches, 3(9), 61-78.

  Koellinger, P. (2006). Impact of ICT on Corporate Performance, Productivity and Employment Dynamics. Special Report No. 01/2006. Berlin / Brussels: European Commission.

  Lachenmaier, S. ve Rottmann, H. (2011). Effects of Innovation on Employment: A Dynamic Panel Analysis. International Journal of Industrial Organization, s. 210–220. doi: 10.1016/j.ijindorg.2010.05.004

  Matuzeviciute, K., Butkus, M. ve Karaliute, A. (2017). Do Technological Innovations Affect Unemployment? Some Empirical Evidence from European Countries. Economies, 5(48). doi:doi:10.3390/economies5040048

  Mercan, B., Göktaş, D. ve Gömleksiz, M. (2011). AR-GE Faaliyetleri ve Girişimcilerin İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Patent Verileri Üzerinde Bir Uygulama. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 7(2), s. 27-44.

  Mike, F. ve Mahjoub Laleh, M. (2016). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İstihdam Üzerine Etkisi: Seçili Ülkeler Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), s. 601-614.

  OECD. (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Paris: OECD Publishing. doi:http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en

  Outtara, B. (2004). The Impact of Project Aid and Programme Aid Inflows on Domestic Savings: a Case Study of Côte d’Ivoire. Şubat 04, 2023 tarihinde https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.580.2489&rep=rep1&type=pdf adresinden alındı

  Pellegrino, G., Piva, M. ve Vivarelli, M. (2017). Are Robots Stealing Our Jobs? IZA – Institute of Labor Economics-IZA DP No. 10540.

  Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.

  Peters, B. (2004). Employment Effects of Different Innovation Activities: Microeconometric Evidence. ZEW Discussion Papers, No. 04-73.

  Phillips, P. ve Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.

  Pianta, M. (2009). Innovation and Employment. The Oxford Handbook of Innovation /Oxford Handbooks Online. doi:DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0021

  Pini, P. (1995). Economic Growth, Technological Change and Employment: Empirical Evidence for a Cumulative Growth Model with External Causation for Nine OECD Countries: 1960-1990. Structural Change and Economic Dynamics, 6(2), 185-213. doi:10.1016/0954-349X(94)00008-W

  Rottmann, H. ve Lachenmaier, S. (2007). Employment Effects of Innovation at the Firm Level. Weidener Diskussionspapiere, No. 3.

  Schumpeter, J. (1911). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.

  Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Boston, MA: Harvard University Press.

  Seçilmiş, N. ve Konu, A. (2019). OECD Ülkelerinde Ar-Ge Teşvikleri ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), s. 686-702. doi:10.33437/ksusbd.533175

  Smolny, W. (1998). Innovations, Prices and Employment: A Theoretical Model and an Empirical Application for West German Manufacturing Firms. The Journal of Industrial Economics, 46(3), s. 359-381.

  Taymaz, E. (1997). Türkiye İmalat Sanayiinde Teknolojik Değişme ve İstihdam. Ankara: Teknoloji ve İstihdam.

  Ünlü, F. (2022). Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İşgücü Verimliliği ve İstihdam Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. İstanbul İktisat Dergisi- Istanbul Journal of Economics, 72(2), s. 725-751. doi:https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1091191