|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2023, Cil. 4(1) 1-14

Borsa İstanbul-100 Endeksi ile Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi

İbrahim KARAASLAN

ss. 1 - 14   |  Makale No: dİd.2023.001

Yayın tarihi: Nisan 27, 2023  |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 137


Özet

Borsalar, ülke ekonomisinin büyümesi ve gelişmesinde oldukça önemli fonksiyonları olan kurumların başında
gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Borsa İstanbul-100 Endeksi ile seçilmiş bazı makroekonomik
değişkenler arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bu amaçla, analize ilişkin veriler 2011/Q1–2022/Q3
dönemini kapsamakta ve 47 çeyrek dönemlik bir veri setinden oluşmaktadır. Çalışmaya ilişkin değişkenler ise,
BİST-100 Endeksi fiyatı, Dolar/TL kuru, 3 aya kadar vadeli mevduata ödenen faiz, Cumhuriyet altını fiyatı
ve tüketici fiyat endeksidir. Zaman serisi Granger nedensellik analizinin gerçekleştirildiği çalışmanın
sonucunda, BİST-100 Endeksi ile Dolar kuru değişkeni arasında istatistiki olarak anlamlı tek yönlü,
Cumhuriyet altını fiyatı ve tüketici fiyat endeksi değişkenleriyle karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit edilirken,
3 aya kadar vadeli mevduata ödenen faiz ile nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasaları, Borsa İstanbul-100 Endeksi, Granger Nedensellik Analizi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
KARAASLAN, I. (2023). Borsa İstanbul-100 Endeksi ile Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi . Düzce İktisat Dergisi, 4(1), 1-14.

Harvard
KARAASLAN, I. (2023). Borsa İstanbul-100 Endeksi ile Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi . Düzce İktisat Dergisi, 4(1), pp. 1-14.

Chicago 16th edition
KARAASLAN, Ibrahim (2023). "Borsa İstanbul-100 Endeksi ile Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi ". Düzce İktisat Dergisi 4 (1):1-14.

Kaynakça

  Akgül, I. (1994). Zaman Serisi Analizi ve Öngörü Modelleri. Öneri Dergisi, 1(1), 52-69.

  Alam, M. and Uddin, G. S. (2009). Relationship Between Interest Rate and Stock Price: Empirical Evidence from Developed and Developing Countries. International Journal of Business and Management, 4(3), 43-51.

  Albeni, M., ve Demir, Y. (2005). Makro Ekonomik Göstergelerin Mali Sektör Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi (IMKB Uygulamalı). Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 1-18.

  Altınbaş, H., Kutay, N., ve Akkaya, C. (2015). Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Üzerinde Bir Uygulama. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 30-48.

  Altıntaş, H., Çetintaş, H., ve Taban, S. (2008). Türkiye’de Bütçe Açığı, Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki Ilişkinin Ekonometrik Analizi: 1992–2006. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 185 -208.

  Ayaydın, H., ve Karaaslan, İ. (2014). Likidite Riski Yönetimi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11), 1-28.

  Cihangir, M., ve Kandemir, T. (2010). Finansal Kriz Dönemlerinde Hisse Senetleri Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Aracılığıyla Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 257-296.

  Cingöz, F., ve Kendirli, S. (2019). Altın Fiyatları, Döviz Kuru ve Borsa İstanbul Arasındaki Ilişki. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (4), 545-554.

  Çomaklı Duvar, N.Ç., ve Eygü, H. (2022). Türkiye'de Borsa Endeksinin Seçili Değişkenlerle Ilişkisinin Analizi. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(25), 102-122.

  Durğut, E., ve Arıcı, N. D. (2022). Seçili Makroekonomik Göstergelerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: Türkiye Örneği. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3), 552-564.

  Fattah, A., ve Kocabıyık, T. (2020). Makroekonomik Değişkenlerin Borsa Endeksleri Üzerine Etkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), 116-151.

  Horasan, M. (2008). Enflasyonun Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İMKB 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 427-435.

  İlkhan, C., Çevikgil, D., Aydın, B., ve Zeren, F. (2022). Altın Fiyatları, ABD Doları ve BIST 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Incelenmesi: Türkiye Örneği. Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1), 46-53.

  Karabıyık, L., ve Anbar, A. (2010). Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi. Bursa: Ekin Basım Yayım Dağıtım.

  Ndlovu, B., Faisa, F., Resatoğlu, N. G., ve Türsoy, T. (2018). The Impact Macroenomic Variables on Stock Returns: A Case of the Johannesburg Stock Exchange. Romanian Statistical Review, 2, 87-104.

  Nieh, C.C., ve Lee, C. F. (2001). Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates for G-7 Countries. The Quarterly Review of Economics and Finance, 41(4), 477-490.

  Sayılgan, G., ve Süslü, C. (2011). Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Inceleme. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 5(1), 73-96.

  Sönmez, F., ve Terzioğlu, M. (2007). Gayri Safi Milli Hasıla İMKB 100 Endeksini Etkiliyor Mu?. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, 96-101.

  Tripathi, V., ve Seth, R. (2014). Stock Market Performance and Macroeconomic Factors: The Study of Indian Equity Market. Global Business Review, 15(2), 291-316.

  Yılmaz, Ö., Güngör, B., ve Kaya, V. (2006). Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik. İMKB Dergisi, 9 (34), 1-16.

  Yurdakul, F., ve Akdaş, S. B. (2020). Türkiye Ekonomisinde Altın ve Petrol Fiyatlarının Makroekonomik Değişkenlere Etkisi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Özel sayı, 22-37.