|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2022, Cil. 3(2) 135-148

Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneğinde Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

Mustafa Okur

ss. 135 - 148   |  Makale No: dİd.2022.010

Yayın tarihi: Aralık 22, 2022  |   Okunma Sayısı: 24  |  İndirilme Sayısı: 290


Özet

Bu çalışmada, 1980-2019 döneminde Türkiye ekonomisinde kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada yapısal kırılmaların varlığından dolayı, ADF birim kök testine ilave olarak yapısal kırılmalı Lee Strazicich (2003) birim kök testi kullanılmış ve değişkenlerin durağanlıkları tespit edilmiştir. Ardından kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliği tespit etmek için Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Buna göre kamu harcamalarında meydana gelen artış, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.  Bununla birlikte kamu harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenlerinde yapısal kırılmaların olduğu tespit edilmiştir. Yapısal kırılmaların Türkiye’nin ekonomik kriz dönemlerine denk geldiği ve söz konusu kırılma tarihlerinde kamu harcamalarında bir artışın meydana geldiği görülmüştür. Buradan hareketle, hem değişkenler arasında bir nedenselliğin olması hem de kriz dönemlerinde kamu harcamalarının artması, ilgili dönemde Türkiye ekonomisi için Keynesyen hipotezin geçerli olduğunu destekler nitelikteki sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular, kamu harcamalarının bir istikrar politikası aracı olarak kullanılabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu harcamaları, ekonomik büyüme, Toda-Yamamoto nedensellik testi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Okur, M. (2022). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneğinde Toda-Yamamoto Nedensellik Testi . Düzce İktisat Dergisi, 3(2), 135-148.

Harvard
Okur, M. (2022). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneğinde Toda-Yamamoto Nedensellik Testi . Düzce İktisat Dergisi, 3(2), pp. 135-148.

Chicago 16th edition
Okur, Mustafa (2022). "Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneğinde Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ". Düzce İktisat Dergisi 3 (2):135-148.

Kaynakça

  Altıntaş, N. (2020). Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı ARDL Sınır Testi. Ekonomik Büyümeye Yönelik Ampirik Yaklaşımlar (ss. 139-157). Ankara: Gazi Kitabevi.

  Altunç, Ö. F. (2011). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Ilişkisi: Türkiye’ye Ilişkin Ampirik Kanıtlar. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(2), 145-157.

  Arısoy, İ. (2005). Wagner ve Keynes Hipotezleri Çerçevesinde Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Ilişkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 63-80.

  Aslıkara, F. (2019). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Ilişkisi: Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Atgür, M. (2020). Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Wagner Yasası’nın ve Keynesyen Hipotez’in Türkiye’de Geçerliliği Üzerine Bir Inceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(3), 895-915.

  Demirgil, B. ve Karaca, C. (2020). Kamu Harcama Türlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 15(2), 515-526.

  Diler, H. G. (2016). Kamu Harcamalari–Ekonomi̇k Büyüme: Türki̇ye Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 3(1), 21-36.

  Fırat, E. ve Tuğlu, D. (2019). Finansal Kriz Dönemlerinde Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Ilişkisi: 1998-2018 Türkiye Örneği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(3), 1-10.

  Gül, E. ve Yavuz, H. (2011). Türkiye’de Kamu Harcamaları Ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Ilişkisi: 1963-2008 Dönemi. Maliye Dergisi, (160), 72-85.

  Gülşen, M. A. (2022). Türkiye’de Maliye Politikalarının Büyüme, Harcama Ve Gelir Ilişkisi: Ardl-Ecm Modeli. Maliye Çalışmaları Dergisi, (67), 89-106.

  İçen, H. (2021). Türki̇ye’de Kamu Harcamalari ve Ekonomi̇k Büyüme Arasindaki̇ Asi̇metri̇k İli̇şki̇ni̇n Anali̇zi̇. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 22(2), 1-18. doi:10.31671/doujournal.972977

  Kabaklarlı, E. ve Er, P. H. (2014). Türkiye’de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisinin Sınır Testi Yaklaşımı Ile Analizi. Maliye Dergisi, (166), 268-285.

  Kar, M. ve Taban, S. (2003). Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3), 145-169.

  Kızılkaya, F. (2021). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Kamu Harcamaları İlişkisinin Wagner Yasası Çerçevesinde İncelenmesi: Fourier Yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (69), 52-63. doi:10.51290/dpusbe.843045

  Oktayer, N. ve Susam, N. (2008). Kamu Harcamalari-Ekonomi̇k Büyüme İli̇şki̇si̇: 1970-2005 Yilları Türki̇ye Örneği̇. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 145-164.

  Özbay, E. (2019). Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Ilişki: Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Özen, A. ve Köse, C. B. (2022). Türkiye’de Kamu Harcaması Bileşenlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 7(1), 32-52.

  Pehlivan, O. (2004). Kamu Maliyesi. Trabzon.

  Sandalcı, U. ve Sandalcı, İ. (2016). Kamu Kesimi Ekonomik Büyüklüğü ve Kamu Etkinlik Düzeyi Ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 413-429.

  Savaşan, F. (2019). Kamu Ekonomisi (8. bs.). Bursa: Dora Yayınları.

  Şimşek, M. (2004). Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme, 1965-2002. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(1-2), 37-52.

  Şit, M. ve Karadağ, H. (2018). Türki̇ye Ekonomi̇si̇nde Kamu Harcamalari-Ekonomi̇k Büyüme İli̇şki̇si̇: Toda Yamamoto Nedenselli̇k Testi̇. Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 33-41.

  Tekbaş, M. (2019). Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1990-2017 Türkiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 2412-2424.

  Yamak, N. ve Küçükkale, Y. (1997). Türkiye”de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme İlişkisi. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 12(131), 5-15.

  Yavuzer, M. T. ve Peker, O. (2022). Türki̇ye’de Mali̇ye Poli̇ti̇kalarinin Ekonomi̇k Büyümeye Etki̇si̇: Ampi̇ri̇k Bi̇r Anali̇z. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (50), 161-178.

  Yavuzyiğit, M. K. (2022). Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Panel Data Analizi. Ankara: İksad Yayınevi.

  Yılmaz, T. Z. ve Akbulut Bekar, S. (2021). Türkiye’de Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Karadeniz Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 16-28.

  Yurgiden, H. (2018). Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış phd thesis). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Yüksel, C. ve Songur, M. (2011). Kamu Harcamalarının Bileşenleri Ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Ilişki: Ampirik Bir Analiz (1980-2010). Maliye Dergisi, (161), 365-380.

  Zabun, F. (2020). Kamu Harcamalari Ve Ekonomi̇k Büyüme Arasindaki̇ Nedenselli̇k İli̇şki̇si̇ni̇n Ekonometri̇k Anali̇zi̇; Türki̇ye Örneği̇. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 3(4), 287-305.