|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2022, Cil. 3(2) 119-134

Dijital Ekonomilerde BİT Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı: Teori ve OECD Ülkeleri İçin Kanıtlar

Ömer DEMİR

ss. 119 - 134   |  Makale No: dİd.2022.009

Yayın tarihi: Kasım 13, 2022  |   Okunma Sayısı: 27  |  İndirilme Sayısı: 212


Özet

Bu çalışmanın amacı, tüm biriktirilebilir sermaye girdilerine göre sabit getirili ve her bir girdinin de azalan verimliliğe bağlı olduğu Cobb-Douglas tipi bir üretim fonksiyonu ile temsil edilen bir içsel büyüme modeli çerçevesinde dijital ekonomilerde BİT ve BİT dışı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye katkısını incelemektir. Bu doğrultuda çalışma, 2000-2016 dönemi kapsamında 25 OECD ülkelerinden oluşan bir örneklem üzerinden, BİT ve BİT dışı sermaye yatırımı oranlarındaki değişmeler ile işçi başına GSYH büyüme oranı arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiyi kısa ve uzun dönem dinamikleri bağlamında panel ARDL & NARDL yaklaşımıyla sınamaktadır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, doğrusal olarak BİT sermaye yatırım oranı işçi başına GSYH büyüme oranını kısa dönemde pozitif yönde; uzun dönemde ise negatif yönde etkilemektedir. Bu bulguya ek olarak, BİT ve BİT dışı sermaye yatırım oranlarındaki pozitif ve negatif şokların uzun dönemde işçi başına GSYH büyüme oranına anlamlı katkılar yaptığı saptanmıştır. Bir bütün olarak bulgular, uzun dönemde BİT sermaye yatırım oranının işçi başına GSYH büyüme oranını hem doğrusal hem de doğrusal olmayan bir şekilde etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, BİT sermaye yatırımı, panel ARDL & NARDL yaklaşımı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
DEMIR, O. (2022). Dijital Ekonomilerde BİT Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı: Teori ve OECD Ülkeleri İçin Kanıtlar . Düzce İktisat Dergisi, 3(2), 119-134.

Harvard
DEMIR, O. (2022). Dijital Ekonomilerde BİT Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı: Teori ve OECD Ülkeleri İçin Kanıtlar . Düzce İktisat Dergisi, 3(2), pp. 119-134.

Chicago 16th edition
DEMIR, Omer (2022). "Dijital Ekonomilerde BİT Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı: Teori ve OECD Ülkeleri İçin Kanıtlar ". Düzce İktisat Dergisi 3 (2):119-134.

Kaynakça

  Algan, N., Özmen, M., & Karlılar, S. (2017). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: G-20 Ülkeleri İçin Bir Analiz. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), s. 1-24.

  Apergis, N. (2015). Asymmetric real exchange rate pass-through and and poverty in China: Evidence from a nonlinear model. Applied Economics Letters, 22(12).

  Appiah-Otoo, I., & Song, N. (2021). The impact of ICT on economic growth-Comparing rich and poor countries. Telecommunications Policy, 45(2).

  Ateş, S. (1998). Yeni İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Analizi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora .

  Ateş, S. (2013). Türkiye'de Fiziksel Sermaye Yatırımlarının Büyüme Oranına Uzun Dönemli Etkileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 34(1), 63-85.

  Ateş, S., & Kaytancı, U. B. (2015). Türkiye'de Kamu Yatırım Harcamalarının Uzun Dönemli Büyümeye Etkileri. İ.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi(52), s. 35-59.

  Awad, A., & Albaity, M. (2022). ICT and economic growth in Sub-Saharan Africa: Transmission channels and effects. Telecommunications Policy, 46(8).

  Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. West Sussex: John Wiley & Sons.

  Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Public Finance in Models of Economic Growth. Review of Economic Studies, 59(4), s. 645-661.

  Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. Econometrics Issue, 47(1), s. 239-253.

  Demir, Ö. (2022). Ekonomik Büyüme ve Uluslararası Sermaye Akımları Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Doktora Tezi. Adana: Çukuruva Üniversitesi.

  Dewan, S., & Kraemer, K. L. (2000). Information Technology and Productivity: Evidence from Country-Level Data. Management Science, 46(4), s. 548-562.

  Granger, C., & Yoon, G. (2002). Hidden cointegration. Economics Working Paper Series. San Diego: University of California.

  Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115, s. 53 – 74.

  ITU. (2018). Measuring the Information Society Report. Geneva: ITU Publications.

  Jones, C. I. (1995). Time Series Tests of Endogenous Growth Models. 110(2), s. 495-525.

  Kumar, R. R., Stauvermann, P. J., & Samitas, A. (2015). The effects of ICTn on output per worker: A study of the Chinese economy. Telecommunications Policy, 40(2), s. 102-115.

  Lee, S.-Y. T., Gholami, R., & Tong, T. Y. (2005). Time series analysis in the assessment of ICT impact at the aggregate level – lessons and implications for the new economy. Information & Management, 42, s. 1009–1022.

  Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108, s. 1-24.

  Long, B. D., & Summers, L. H. (1991). Equipment Investment and Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 106(2), s. 445-502.

  Niebel, T. (2018). ICT and economic growth – Comparing developing, emerging and developed countries. World Development, 104, s. 197-211.

  OECD. (2007). OECD Communication Outlook. Paris: OECD.

  Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. CESifo Working Paper Series.

  Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 289–326 .

  Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, s. 621-634.

  Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A Bias‐Adjusted LM Test of Error Cross‐Section Independence. The Econometrics Journal, 11(1), s. 105-127.

  Pohjola, M. (2002). The New Economy in Growth and Development. Oxford Review of Economic Policy, 18(3), s. 380–396.

  Rebelo, S. (1991). Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 99(3), 500–521, 99(3), 500–521.

  Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 94, 1002–1037.

  Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 94(5), s. 1002-1037.

  Sawng, Y.-w., Kim, P.-r., & Park, J. (2021). ICT investment and GDP growth: Causality analysis for the case of Korea. Telecommunications Policy, 45(7).

  Seo, H.-J., Lee, Y. S., & Oh, J. H. (2009). Does ICT investment widen the growth gap? Telecommunications Policy, 33(2009), s. 422–431.

  Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers s in a Nonlinear ARDL Framework. R. C. Sickles, & W. C. (eds.) içinde, Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (s. 281-314). New York: Springer.

  Solow, R. M. (1956). A Contribution to The Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.

  Y. Toda, H., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), s. 225-250.