|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2022, Cil. 3(2) 91-118

Küresel Enerji Kaynaklarının Görünümü ve Enerji Güvenliği Sorunu

Gülgün Selin ZOHRAP

ss. 91 - 118   |  Makale No: dİd.2022.008

Yayın tarihi: Mayıs 25, 2022  |   Okunma Sayısı: 58  |  İndirilme Sayısı: 297


Özet

İktisadî kalkınma ve büyüme süreçlerinde ülkelerin ihtiyaç duyduğu en temel girdilerinden biri olan enerji, tarih boyunca artan dünya nüfusuna paralel olarak önemini sürdürmektedir. Tarihsel süreçte özellikle enerji krizlerinin ciddi küresel sorunlara yol açması nedeniyle literatürde enerjide arz güvenliği sıklıkla tartışılan bir sorun olmuştur. Bu çalışmanın amacı küresel enerji kaynaklarının durumunu göstermek ve bazı temel göstergeler aracılığıyla ülkelerin enerjide arz güvenliğini ölçmektedir. Çalışmada Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinin kesintisiz olarak enerji ticaretinde açık verdiği, Orta Doğu ve Afrika, Asya Pasifik bölgesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ise kesintisiz enerji ticaretinde fazla verdiği saptanmıştır. Bu anlamda özellikle son yıllarda enerjide arz güvenliği sorununun dünyada belirli bölgelerde derinleştiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Ekonomisi, Küresel Enerji Kaynakları, Enerji Güvenliği Sorunu


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
ZOHRAP, G.S. (2022). Küresel Enerji Kaynaklarının Görünümü ve Enerji Güvenliği Sorunu . Düzce İktisat Dergisi, 3(2), 91-118.

Harvard
ZOHRAP, G. (2022). Küresel Enerji Kaynaklarının Görünümü ve Enerji Güvenliği Sorunu . Düzce İktisat Dergisi, 3(2), pp. 91-118.

Chicago 16th edition
ZOHRAP, Gulgun Selin (2022). "Küresel Enerji Kaynaklarının Görünümü ve Enerji Güvenliği Sorunu ". Düzce İktisat Dergisi 3 (2):91-118.

Kaynakça

  Aksoy, M. (2016). Dünyanın Enerji Görünümü. İstanbul: Pelikan Basım.

  Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies, 33(2), 99-123.

  BP.(2022a). BP Energy Outlook 2019 edition. Erişim Tarihi: 13.03.2022, British Petroleum. https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/energie-analysen/Energy-Outlook-2019-edition-Booklet.pdf

  BP.(2022b). Statistical Review of World Energy 2018. London: Whitehouse Associates.

  BP.(2022c). Primary Energy. Erişim Tarihi: 16.03.2022, British Petroleum: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/primary-energy.html

  Doğanay, H., ve Coşkun, O. (2017). Enerji Kaynakları. Ankara: Pegem.

  Eğilmez, M. (2014). Küresel Finans Krizi: Piyasa Sisteminin Eleştirisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

  EIA.(2022). Primary Energy. . Erişim Tarihi: 11.03.2022, U.S. Energy Information Administration: https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=Primary%20energy

  Encyclopaedia Britannica. (2019). Energy . Erişim Tarihi: 01.04.2022, Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/science/energy

  Erdal, L. (2015). Determinants of Energy Supply Security: An Econometric Analysis For Turkey. Ege Akademik Bakış, 15(2), 153-163.

  ETKB. (2017). Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü: 01 Ocak 2017 İtibarıyla. Ankara: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.

  ETKB. (2022). Enerji Verimliliği. Erişim Tarihi: 29.03.202 2, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimliligi

  Heywood, A. (2014). Küresel Siyaset. (N. Uslu, & H. Özdemir, Çev.) Ankara: Adres Yayınları.

  IEA.(2014). Energy Supply Security. Paris Cedex: OECD/IEA.

  IEA.(2018). Electricity Information 2018 Overview. Paris Cedex: IEA Publications.

  IEA.(2022). Key World Energy Statistics. Erişim Tarihi: 15.04.2022 International Energy Agency: https://www.iea.org/statistics/kwes/consumption/

  ITC.(2022). Trade Map. Erişim Tarihi: 14.04.2022, International Trade Centre: https://www.trademap.org/Index.aspx

  J.W.Baddour. (1997). The International Petroleum Industry: Competition, Structural Change and Allocation of Oil Surplus. Energy Policy, 25(2), 143-157.

  Karagöl, E. T., ve Kavaz, İ. (2017). Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerji. İstanbul: SETA.

  Korkmaz, E. (1986). Dış Borç Krizine Yol Açan Gelişmeler. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 44(1), 133-148.

  Kruyt, B., Vuuren, D. v., Vries, H. d., ve Groenenberg, H. (2009). Indicators for Energy Security. Energy Policy, 37(6), 2166-2181.

  Mabro, R. (1998). The Oil Price Crisis of 1998. Oxford Institute for Energy Studies.

  Marion, J. B., ve Roush, M. L. (1982). Energy in Perspective. Orlando: Academic Press.

  Ocaña, C., ve Hariton, A. (2002). Security of Supply in Electricity Markets. Paris: International Energy Agency.

  Orhan, A. (2013). Kara Perşembe'den Mortgage Krizine: 20. ve 21. Yüzyıl Kronolojisi- Yeni Politika Arayışları. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

  Oxford Dictionaries. (2019). Energy. Erişim Tarihi: 01.05.2022, Lexico: https://www.lexico.com/en/definition/energy

  Özturk, İ. (2014). Energy Dependency and Security: The Role of Efficiency and Renewable Energy Sources. London: International Growth Centre.

  Öztürkler, H. (2014). Arap Baharının Ekonomik Analizi. Akademik Orta Doğu, 8(2), 1-16.

  Panwar, N., Kaushik, S., ve Kothari, S. (2011). Role of Renewable Energy Sources in Environmental Protection: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 1513-1524.

  Parish, D. (2009). The 1973 – 1975 Energy Crisis and Its Impact on Transport. Royal Automobile Club Foundation for Motoring(Report Number 09/107).

  Peker, H. S. (2015). Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği ve Ölçülmesi: Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliği Endeksine Yönelik Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 763-783.

  Sağlam, Y., ve Güreşçi, G. (2018). Petrol Şoklarının Makroekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri: OPEC İçin Yapısal VAR Analizi. Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar(640), 27-47.

  Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Jeopolitiği. Journal of Yasar University, 26(7), 4378 - 4391.

  Sovacool, B. K., ve Rafey, W. (2011). Snakes in the Grass: The Energy Security Implications of Medupi. The Electricity Journal, 24(1), 92-100.

  Tandon, A., ve Ahmed, S. (2016). The Changing Energy Intensity in Indian Economy: A Sector-level Analysis Based on Input-Output Model. International Journal of Energy Economics and Policy, 6(3), 449-462.

  Tatom, J. A. (1991). The 1990 Oil Price Hike in Perspective. The Federal Reserve Bank of St. Louis Review(November-December), 3-18.

  TUSİAD. (1982). Dünya'da Petrol Faturası Nasıl Ödeniyor! Görüş Dergisi, 10(10), 4-9.

  Verleger, P. K. (1979). The U.S. Petroleum Crisis of 1979. Brookings Papers on Economic Activity, 55(2), 463–476.

  Vollrath, T. L. (1991). “A Theoretical Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of Revealed Comparative Advantage. Weltwirtschaftliches Archiv(127), 265-280.

  WBG. (2022a). Energy imports, net (% of energy use). Erişim Tarihi: 20.03.2022, The World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/EG.IMP.CONS.ZS

  WBG. (2022b). Energy intensity level of primary energy (MJ/$2011 PPP GDP). Erişim Tarihi: 15.03.2022, The World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?view=chart

  WBG. (2022c). GDP growth (annual %). Erişim Tarihi: 15.03.2022, The World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

  WEC. (2016). World Energy Resources | 2016. London: World Energy Council.

  Yılmaz, S., ve Kalkan, D. (2017). Enerji Güvenliği Kavramı: 1973 Petrol Krizi Işığında Bir Tartışma. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(3), 169-199.