|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Orjinal Araştırma Makalesi | Düzce İktisat Dergisi 2020, Cil. 1(1) 24-56

Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma

Cemil BALKANLI, Fatih YARDIMCIOĞLU

ss. 24 - 56   |  Makale No: dİd.2020.004

Yayın tarihi: Aralık 31, 2020  |   Okunma Sayısı: 195  |  İndirilme Sayısı: 661


Özet

Katılım bankaları, inancı gereği faizden uzak durmaya çalışan kişilerin finansal ihtiyaçlarına çözüm bulmak ve tasarruflarını ekonomiye kazandırmak fikrinden doğmuştur. Dolayısıyla katılım bankası uygulamalarının İslam inancının gereklerine uygun olması beklenmektedir. Diğer yandan, karar vericiler tarafından belirlenen politikaların sistemin uygulayıcısı olan katılım bankası personelleri tarafından nasıl hayata geçirildiği de önemlidir. Zira İslami hassasiyetlerle hareket etmek üzere kurulmuş olan katılım bankalarının çalışanlarının da benzer şekilde İslami finans prensipleri konusunda hassas olmaları beklenmektedir. Katılım bankası çalışanlarının İslami finans hassasiyetinin araştırılması amacıyla yapılanbu çalışmada sosyal bilimlerde en sık kullanılan yöntemlerden biri olan anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde katılım bankası çalışanlarının zaman zaman İslami finansal çerçeve dışına çıkarak hareket edebildiği tespit edilmiş olmakla birlikte genel olarak katılım bankacılığı ve İslami finans prensiplerine bağlı oldukları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İslami Finans, Katılım Bankası, Çalışan, Hassasiyet


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
BALKANLI, C. & YARDIMCIOGLU, F. (2020). Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma . Düzce İktisat Dergisi, 1(1), 24-56.

Harvard
BALKANLI, C. and YARDIMCIOGLU, F. (2020). Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma . Düzce İktisat Dergisi, 1(1), pp. 24-56.

Chicago 16th edition
BALKANLI, Cemil and Fatih YARDIMCIOGLU (2020). "Katılım Bankası Çalışanlarının İslami Finans Hassasiyeti Üzerine Bir Araştırma ". Düzce İktisat Dergisi 1 (1):24-56.

Kaynakça

  Adak M. (2015, 21-23 Ekim). Islamic banking and economic growth; the case of Turkey. International Congress on Islamic Economics and Finance, Sakarya: Beşiz Yayınları, 4, 214-219. https://www.isefam.sakarya.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/Volume-4.pdf (13.12.2020)

  Adil B. (2011). Katılım bankalarında verilen hizmet içi eğitimlerin personel algısına etkisi (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 290608).

  Ali S. A. ve Hassan A. (2017, Nisan). Employees’ attitude towards Islamic banking: An exploratory study in Malaysia. International Journal of Research in Social Sciences, 7(4), 114-138. https://www.ijmra.us/project%20doc/2017/IJRSS_APRIL2017/IJMRA-11366.pdf (13.12.2020)

  Ali S. A., Hassan A. ve Omer A. (2017, Nisan-Haziran). Exploring the impact of shariah training on Islamic banking employees in Pakistan. Journal of Islamic Banking and Finance, 34(2), 24-43. http://islamicbanking.asia/wp-content/uploads/2014/12/April-June-2017.pdf (13.12.2020)

  Alrifai T. (2017). İslami finans ve yeni finansal sistem. Ankara: Buzdağı Yayınevi.

  Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

  Ayub M. (2017). İslami finansı anlamak. İstanbul: İktisat Yayınları.

  Buchari I., Rafiki A. ve Al Qassab M. A. H. (2015). Awareness and attitudes of employees towards Islamic banking products in Bahrain. Procedia Economics and Finance, Vol.30, s. 68-78. doi:10.1016/S2212-5671(15)01256-3

  Bulut E. (2015). Personel güçlendirme, örgütsel özdeşleşme ve çalışan performansı arasındaki ilişki: Katılım bankalarında araştırma (Yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 410148).

  El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics and practice. Cambridge University Press. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=198846&lang=tr&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_7 (13.12.2020)

  Eskici M. M. (2007). Türkiye'de katılım bankacılığı uygulaması ve katılım bankalarının müşteri özellikleri (Yüksek lisans tezi, Süleyman Demiren Üniversitesi, Isparta) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 207357).

  Gilani, H. (2015, 20 Nisan). Exploring the ethical aspects of Islamic banking. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(1), 85-98. doi:10.1108/IMEFM-09-2012-0087

  Görmüş Ş. (2018). Yeni başlayanlar için İslami finans. Görmüş, Ş. (Ed.) İstanbul: Pesa Yayınları.

  Hanif M. ve Iqbal A. (2012, Şubat). Inside-Out: Perception of key finance professionals about theory and practice of Islamic banking. International Journal of Humanities and Social Science, 2(4), 198-208. http://www.ijhssnet.com/view.php?u=https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_2_No_4_Special_Issue_February_2012/25.pdf (13.12.2020)

  Islamic Financial Services Board–9. (2009). Guiding principles on conduct of business for institutions offering Islamic financial services.  https://www.ifsb.org/published.php (13.12.2020)

  Kara M. (2006). Katılım bankalarında personel eğitimi (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 187853).

   Karaosman E. (2014). Katılım bankalarında verilen hizmetiçi eğitimin iş tatmini üzerine etkileri: Katılım bankalarında çalışan personel üzerinde bir uygulama (Yüksek lisans tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 382072).

  Karapınar T. (2017). Stresin çalışan performansına etkisi ve Türkiye'deki bir katılım bankası örneği (Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 494008).

  Katırcı Y. (2019). Müşterilerin banka tercihlerini rasyonelleştirme gerekçeleri üzerine bir araştırma: Diyanet personeli örneği (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 608128).

  Katılım bankacılığı; Nedir? Nasıl çalışır?. (2017). Türkiye Katılım Bankaları Birliği. https://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/TKBB-Katilim-Bankaciligi-Nedir-Brosur.pdf (13.12.2020)

  Kaya C. (2015). İslami değerlerin çalışan memnuniyetine etkisi: Bir katılım bankası uygulaması (Yüksek lisans tezi, Fatih Üniversitesi, İstanbul) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 385802).

  Khan F. (2010, 29 Eylül). How Islamic is Islamic banking?  Journal of Economic Behavior & Organization, 76(3), 805-820. doi:10.1016/j.jebo.2010.09.015

  Kızıltepe K. (2017). Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin faiz hassasiyeti (Sakarya Örneği). (Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı ulusal tez merkezi veri tabanından erişildi (Tez No: 475689).

  Kutluata, M. (2011, Eylül). Sakarya'da Bankacılık ve Türk Ticaret Bankası. İstanbul Sosyoloji Konferansları Dergisi, 0(11), 55-106. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusoskon/issue/9533/119033 (13.12.2020)

  Majeed M. T., Zainab A. (2017, 13 Kasım). How Islamic is Islamic banking in Pakistan?  International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(4), 470-483. doi:10.1108/IMEFM-03-2017-0083

  Özsoy M. Ş. (2012). Sağlam bankacılık modeli ile katılım bankacılığına giriş. İstanbul: Kuveyt Türk Yayınları.

  Özsoy M. Ş., Sayar Y. (Ed.). (2017). Kobiler için adım adım katılım bankacılığı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları. https://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/kobiler-baski.pdf (13.12.2020)

  Sümer E. (2018). Katılım finansmanında yeni yaklaşımlar. İstanbul: TKBB Yayınları.

  Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi 2015 – 2025. (2015). Türkiye Katılım Bankaları Birliği. https://tkbb.org.tr/Documents/Yonetmelikler/TKBB-Strateji-Belgesi.pdf (13.12.2020)

  Tunç H. (2010). Katılım bankacılığı felsefesi, teorisi ve Türkiye uygulaması. İstanbul: Nesil Yayınları.

  Yanpar A. (2015). İslami finans ilkeler, araçlar ve kurumlar. İstanbul: Scala Yayıncılık.