|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Cilt 4 Sayı 1 (Nisan 2023)

Sayı Bilgileri

Issue Information 4 (1)

ss. i - vi

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Borsa İstanbul-100 Endeksi ile Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Analizi

İbrahim KARAASLAN

ss. 1 - 14

Özet

Borsalar, ülke ekonomisinin büyümesi ve gelişmesinde oldukça önemli fonksiyonları olan kurumların başında
gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Borsa İstanbul-100 Endeksi ile seçilmiş bazı makroekonomik
değişkenler arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Bu amaçla, analize ilişkin veriler 2011/Q1–2022/Q3
dönemini kapsamakta ve 47 çeyrek dönemlik bir veri setinden oluşmaktadır. Çalışmaya ilişkin değişkenler ise,
BİST-100 Endeksi fiyatı, Dolar/TL kuru, 3 aya kadar vadeli mevduata ödenen faiz, Cumhuriyet altını fiyatı
ve tüketici fiyat endeksidir. Zaman serisi Granger nedensellik analizinin gerçekleştirildiği çalışmanın
sonucunda, BİST-100 Endeksi ile Dolar kuru değişkeni arasında istatistiki olarak anlamlı tek yönlü,
Cumhuriyet altını fiyatı ve tüketici fiyat endeksi değişkenleriyle karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit edilirken,
3 aya kadar vadeli mevduata ödenen faiz ile nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasaları, Borsa İstanbul-100 Endeksi, Granger Nedensellik Analizi

İnovasyonların İşsizlik Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Bağdat Sıla AVCI

ss. 15 - 28

Özet

Teknolojik gelişmeler ile birlikte hızla dijitalleşen dünyada makinelerin işgücünün yerini alması inovasyonların istihdam üzerindeki etkilerinin tartışılmasına sebep olmuştur. Çalışmanın amacı, inovasyonların istihdam üzerindeki etkilerini tespit etmek ve inovasyonların istihdam üzerinde oluşturduğu yapıcı ve yıkıcı etkilerin hangi kanallar aracılığıyla ortaya çıktığını saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, toplam ürün ihracatı içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ihracatının payı (BİT), toplam araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYH içerisindeki payı (Ar-Ge) ile kabul edilen patent başvuruları çalışmada inovasyon göstergesi olarak kullanılmış ve Türkiye’de 2000-2020 döneminde işsizlik üzerindeki etkileri ARDL analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda, Ar-Ge ve BİT’in uzun ve kısa dönemde işsizliği artırdığı, kabul edilen patent başvurularının kısa dönemde işsizliği azalttığı uzun dönemde ise işsizlik üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, İşsizlik, ARDL