|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Cilt 3 Sayı 2 (Aralık 2022)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Küresel Enerji Kaynaklarının Görünümü ve Enerji Güvenliği Sorunu

Gülgün Selin ZOHRAP

ss. 91 - 118

Özet

İktisadî kalkınma ve büyüme süreçlerinde ülkelerin ihtiyaç duyduğu en temel girdilerinden biri olan enerji, tarih boyunca artan dünya nüfusuna paralel olarak önemini sürdürmektedir. Tarihsel süreçte özellikle enerji krizlerinin ciddi küresel sorunlara yol açması nedeniyle literatürde enerjide arz güvenliği sıklıkla tartışılan bir sorun olmuştur. Bu çalışmanın amacı küresel enerji kaynaklarının durumunu göstermek ve bazı temel göstergeler aracılığıyla ülkelerin enerjide arz güvenliğini ölçmektedir. Çalışmada Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinin kesintisiz olarak enerji ticaretinde açık verdiği, Orta Doğu ve Afrika, Asya Pasifik bölgesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin ise kesintisiz enerji ticaretinde fazla verdiği saptanmıştır. Bu anlamda özellikle son yıllarda enerjide arz güvenliği sorununun dünyada belirli bölgelerde derinleştiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Ekonomisi, Küresel Enerji Kaynakları, Enerji Güvenliği Sorunu

Dijital Ekonomilerde BİT Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı: Teori ve OECD Ülkeleri İçin Kanıtlar

Ömer DEMİR

ss. 119 - 134

Özet

Bu çalışmanın amacı, tüm biriktirilebilir sermaye girdilerine göre sabit getirili ve her bir girdinin de azalan verimliliğe bağlı olduğu Cobb-Douglas tipi bir üretim fonksiyonu ile temsil edilen bir içsel büyüme modeli çerçevesinde dijital ekonomilerde BİT ve BİT dışı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümeye katkısını incelemektir. Bu doğrultuda çalışma, 2000-2016 dönemi kapsamında 25 OECD ülkelerinden oluşan bir örneklem üzerinden, BİT ve BİT dışı sermaye yatırımı oranlarındaki değişmeler ile işçi başına GSYH büyüme oranı arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkiyi kısa ve uzun dönem dinamikleri bağlamında panel ARDL & NARDL yaklaşımıyla sınamaktadır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, doğrusal olarak BİT sermaye yatırım oranı işçi başına GSYH büyüme oranını kısa dönemde pozitif yönde; uzun dönemde ise negatif yönde etkilemektedir. Bu bulguya ek olarak, BİT ve BİT dışı sermaye yatırım oranlarındaki pozitif ve negatif şokların uzun dönemde işçi başına GSYH büyüme oranına anlamlı katkılar yaptığı saptanmıştır. Bir bütün olarak bulgular, uzun dönemde BİT sermaye yatırım oranının işçi başına GSYH büyüme oranını hem doğrusal hem de doğrusal olmayan bir şekilde etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, BİT sermaye yatırımı, panel ARDL & NARDL yaklaşımı