|  ISSN: 2757-6558   |  e-ISSN: 2757-6558

Cilt 3 Sayı 1 (Nisan 2022)

Sayı Bilgileri

Issue Information 3(1)

ss. i - vi

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Frequency Domain Causality Analysis of the Energy- Economic Growth Relationship for Turkey

Ümit YILDIZ

ss. 1 - 7

Özet

Energy, which we can show as one of the basic elements of production, is a phenomenon that is emphasized today as it has been in every period of history. Since energy is an indispensable part of the production process, we come across as an important factor in the economic growth of countries, and with this feature, it has been the subject of many studies in the economics literature. The aim of this study is to test the causality relationship between energy and economic growth in Turkey. In this study covering the period between April 2016 and March 2021, the data on the monthly total electricity consumption representing the energy variable and the monthly industrial production index representing the economic growth are analysed with the frequency domain causality analysis method, and whether there is a causal relationship between the variables is examined in the short, medium and long term. According to the results of the analysis, while a unidirectional causality relationship is found from economic growth to energy consumption in the medium and long term, there is no evidence of a causal relationship from energy consumption to economic growth in any term.

Anahtar Kelimeler: Turkey, Industrial Production Index, Electricity Consumption, Frequency Domain Causality Analysis

İşbirliği Destek Programının KOBİ’ler Üzerindeki Etkisinin Ölçek Ekonomisi Bağlamında Değerlendirilmesi

Mehmet POLAT ve Ahmet AKYILDIRIM

ss. 8 - 29

Özet

Bu çalışmada, KOSGEB’in İşbirliği Destek Program’ından faydalanan işletmelerin üretim, maliyet, istihdam, sermaye ve verimlilik düzeylerinin ölçek ekonomisi bağlamında değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2018-2020 yılları arasında bu programdan yararlanan ve projesini bitiren 33 proje grubundan 30’una anket yapılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Çalışmada, işletmelerin toplam istihdam edilen çalışan sayısında % 57,61 oranında artış olduğu ve bunun sonucunda işletmelerin çalışan sayısına göre ölçek düzeylerinde % 40 oranında büyüme olduğu görülmüştür. Diğer yandan işletmelerin toplam üretim miktarında % 46,83, toplam ciro miktarında ise % 39,76 oranında artış olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca İşbirliği Destek Programı sonucunda işletmelerin % 70’i genel maliyet düzeylerinde önemli derecede düşüş yaşandığını, işletmelerin % 80’ni pazar paylarının ve satış miktarlarının önemli oranlarda artığını ve işletmelerin % 53,4’ü mevcut ihracat oranlarında önemli derecede artış olduğunu dile getirdikleri görülmüştür. Sonuç olarak elde edilen verilere bir bütün olarak bakıldığında, KOSGEB’in İşbirliği Destek Programı ile hedeflediği başarıya büyük oranda ulaştığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ölçek Ekonomisi, İşbirliği Destek Programı, KOSGEB, Üretim

Türkiye’de Kamu Harcamaları ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi

Oğuz GÜLCAN ve İsmail Sadık YAVUZ

ss. 30 - 61

Özet

Günümüzde kamu harcamalarının ulaştığı boyutların ekonomik etkilerinin yanında kamu harcamalarının kullanım yolları da ekonomilerde çeşitli etkilere sahip olabilmektedir. Bu çerçevede kamu harcamalarının işsizlik başta olmak üzere çeşitli makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de kamu harcamalarının 2014M01-2021M02 döneminde atıl işgücü oranlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, kamu harcamalarının atıl işgücü oranları üzerindeki etkisi durağanlık analizleri, VAR modeli, Granger nedensellik testiyle analiz edilmiştir. Türkiye’de alt başlıklarıyla birlikte kamu harcamalarını ele alan ve atıl işgücü oranı ile arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma niteliğindeki bu çalışmada sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde toplam kamu harcamalarının atıl işgücü oranına etkisinin olmadığı görünmektedir. Bununla birlikte Genel Kamu Hizmetleri’nin, Çevre Koruma Hizmetleri’nin ve Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri’nin Atıl İşgücü Oranı ile nedensel bir ilişki içerisinde oldukları görülmüştür. Diğer taraftan Atıl İşgücü Oranı ile Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri’nin, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri’nin ve Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri’nin nedensel bir ilişki içerisinde oldukları görülmüştür. Buradan hareketle uzun yıllardır işsizlik sorunu ile karşı karşıya olan Türkiye’de kamu harcamalarının etkinlik merkezli olarak ele alınması ve kaynakların daha iyi yönetilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, İşsizlik, Atıl İşgücü Oranı, Kamu Harcamaları Etkinliği

Ekonomik Risklerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkisi: Kırılgan Ekonomilerden Kanıtlar

Özlem Gül DİNÇ

ss. 62 - 72

Özet

Gelişmekte olan ülkeler sahip oldukları kaynakların kıtlığı nedeniyle sermaye birikimi ve teknolojik gelişmişlik açısından yetersiz olmalarından dolayı bu ülkeler doğrudan yabancı yatırımlara gelişmiş ülkelere göre daha çok ihtiyaç duyarlar. Ancak doğrudan yabancı yatırım karar sürecinde en önemli faktör olarak tercih edilecek olan ülkenin ekonomik risk düzeyini gösterebiliriz. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı kırılgan ekonomilerin (Arjantin, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Rusya, Şili ve Türkiye) 1996-2019 döneminde ekonomik risk ve doğrudan yabancı yatırım arasındaki ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Dinamik panel veri analizinden elde edilen bulgulara göre, ekonomik riskin alt kalemleri olan reel GSYH’deki büyüme, enflasyon oranı, bütçe dengesi/GSYİH ve cari açık/GSYİH, doğrudan yabancı yatırımları etkilerken kişi başına gayrisafi yurt içi hâsıla doğrudan yabancı yatırımları etkilememektedir. Çalışma sonuçlarının politika yapıcılar açısından önemli bilgiler içerdiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Riskler, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dinamik Panel Analizi

Örgütler Açısından İntikam ve Sabotaj Kavramlarının Karşılaştırılması

Mehmet SAĞIR ve Ayşe Nihan ARIBAŞ

ss. 73 - 90

Özet

Örgütler, birbirinden farklı kişilik özelliklerine ve becerilere sahip olan bireylerin aynı amaçlar doğrultusunda çalışmak için bir araya geldiği topluluklardır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin de etkisiyle örgütlerde rekabet üstünlüğü elde etmek ve bu üstünlüğü sürdürmek önem kazanmıştır. Rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi için insan kaynağına gereken önemin verilmesi noktasında örgütler oldukça dikkatli hareket etmek durumundadır. Örgütlerin çalışanların istek ve beklentilerine göre hareket etmesi, çalışan tatminini önemsemesi ve çözüm odaklı olması, meydana gelebilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek adına göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konudur. Örgütlerde önemli sorunlar olarak görülen ve hem çalışanları hem de örgütleri olumsuz etkileyen üretkenlik karşıtı iş davranışları, sapkın ya da saldırgan davranışların önlenmesi, örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve kaliteli işler başarmaları için olmazsa olmaz koşuldur. Bu davranışlardan olan örgütsel intikam ve örgütsel sabotaj davranışlarının karşılaştırılması araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Kapsamlı bir alan yazın taraması yapılarak bu çalışmayla konunun sınırlarının çizilmesi, örgütsel intikam ve örgütsel sabotaj kavramlarının özellikleri, nedenleri ve sonuçları temel alınacak şekilde benzerlik ve farklılıkları ortaya konarak karşılaştırması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İntikam, Sabotaj, Karşılaştırma